PHOTO-GLASSPHOTO-GLASSPHOTO-GLASS

תקנון האתר

כללי
אתר פוטו גלאס www.photoglass.co.il מופעל על ידי חברת פלאש אלבום בע"מ, והוא בבעלות מלאה של חברת פלאש אלבום בע"מ, כל הזכויות שייכות לחברה זו בלבד. החברה מציעה טווח גדול של מוצרים משובצי תמונה כגון הדפסה תמונה על זכוכית , הדפסה תמונה על בלוק עץ , הדפסת תמונה על בלוק אייס סטורי ועוד.
כמו כן החברה מייצרת ומשווקת אלבומים דיגיטליים אותם ניתן להזמין באתר וכן באמצעות תוכנה ייעודית הניתנת להורדה חינם באתר.
התקנון כולו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד. השם פלאש אלבום בתקנון מתייחס לחברת פלאש אלבום בע"מ
התקנון מתייחס לכל פעילות הזמנה שתתבצע באתר וכל פעילות לרבות הורדת תוכנה, העלאת תוכן והזמנת מוצרים. כל אחד שנכנס לאתר מעיד על קבלת התקנון ועל הסכמתו לנהוג לפיו. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות חלקים בתקנון מדי פעם בפעם. הגירסה באתר תחשב לגרסה המעודכנת והיא תהיה הקובעת לתאריך הרלוונטי.
תאריך עדכון התקנון 26 לדצבמר 2021. כל התדיינות משפטית או אחרת הנוגעת לתקנון זה תיעשה תחת חוקי מדינת ישראל ובעיר כפר סבא בלבד.
תנאי גישת משתמש
​לפלאש אלבום יש את הזכות לאשר ו/או למנוע ממך גישה לשירותיה, בכל עת, על פי שיקולה הבלעדי.
בעת הרישום לשירות אתה מאשר קבלת חומרים שיווקיים, אתה מסכים/מה לקבל מפלאש מאלבום חומרים שיווקיים, אם ברצונך להפסיק מלקבל חומרים שיווקיים, אנא שלח/י מייל עם בקשה לחדול מלקבל חומרים שיווקיים.
בכדי לקבל שירותים מפלאש אלבום עליך לבחור באמצעי זיהוי, על מנת שתהא לך האפשרות להתחבר ולנהל את מתן השירותים (שימוש בשירותים, עריכת שינויים, הקפאת השירותים או ביטולם) עליך להמשיך ולהחזיק בגישה לאמצעי הזיהוי שבחרת, בזמן פתיחת החשבון עליך למלא פרטים אישים, אמיתיים ונכונים, על מנת לאפשר כל התקשרות בינך לבין פלאש אלבום , חברת פלאש אלבום אינה אחראית לבעיות שקשורות לחשבונך לרבות אבטחת המידע שלך, במידה ויש פעילות חשודה בחשבונך, לרבות פגיעה בפרטיות ושימוש במידע שלך, חובתך ליידע את פלאש אלבום על פעילות שכזו. במקרה בו נגרם נזק או אובדן כלשהו, עקב אי שמירתך על תנאים אלה, או בשל כל שימוש אסור בחשבונך ופרטיך האישים, אשר יגרמו לשימוש בלתי הולם בחשבונך, פלאש אלבום אינה אחראית לכל נזק, לרבות נזק שאינו פיזי.
במתן השירותים משתמשת פלאש אלבום בשירותים של צדדים שלישיים, פלאש אלבום אינה יכולה לשלוט או להבטיח את מידת האמינות והאמיתות של המידע שמגיע דרך צדדים שלישיים, כל שירות אשר מוצע על-ידי פלאש אלבום מוצע במצבו As-Is ובזמינותו As-Available, ללא כל התחייבות מצד פלאש אלבום שהמערכת תפעל ללא תקלות ובזמינות מלאה.
1 תוכן
1.1 אין בהעלאת תוכן לאתר משום מסירת חזקה ואין מפעילי האתר אחראים בכל צורה לאחסון, הגנה או כל היבט אחר של בעלות על החומר.
1.2 פלאש אלבום עושה כמיטב יכולתה להבטיח את שלמותו ובטחונו של חומר המועלה לאתר. יחד עם זאת, מומלץ וכדאי למשתמש לגבות כל תוכן שהועלה למקרה הצורך.
פלאש אלבום אינה ולא תהיה אחראית בשום צורה לתוכן שניזוק, נמחק, אבד, נגנב או הושחת בכל דרך על כל המשתמע מכך ולא תהיה אחראית לכל תביעה ו/או נזק ו/או אובדן מידע ו/או עוגמת נפש ישירים או עקיפים.
1.3 תוכן שנפגע לפני הפקת המוצר ולא ניתן לשחזור יזכה את המשתמש במלוא הסכום ששילם תמורת המוצר.
1.4 תוכן שהועלה יישמר למשך הזמן הדרוש להפקתו ועד לאספקתו ללקוח. מומלץ לכן לשמור גיבויים של מוצרים שהוזמנו לצורך הזמנות עתידיות. מובהר בזאת כי אחסון חומרים ע"י האתר ללקוחותיו לא תפורש בשום מקרה כמסירת חזקה בחומר לידי האתר. החומר יישאר בבעלותו וחזקתו של הלקוח בלבד.
1.5 מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לחסום, למנוע שימוש ולבטל השתתפות של משתמשים שיחרגו מתנאי התקנון.
1.6 המשתמש באתר אחראי לתוכן המועלה ו או הנכתב על ידו כולל תוכן הכלול במוצרים המוזמנים.
1.6.1 כל העלאת תוכן בלתי חוקי, גזעני, מאיים, חומרי תועבה ופורנוגרפיה, מהווה עילה לתביעה אזרחית, הוצאת דיבה ולשון הרע, פוגע בצנעת הפרט, עלול לעורר התנהגות פלילית, מפר בכל דרך הוראת כל דין לרבות חוק איסור לשון הרע תשכ"ה 1965 – אסורים בהחלט.
1.6.2 כל העלאת תוכן המוגן בזכויות יוצרים, אסורה בהחלט למעט מקרים בהם מחזיק המשתמש באישורים חוקיים לבעלותו על התכנים המדוברים. כל המעלה תוכן לאתר מצהיר בזאת כי הוא בעל זכויות היוצרים על תוכן זה ו/או קיבל אישורים מתאימים מבעל הזכויות. כל המעלה תוכן לאתר מעניק בזאת ייפוי כוח למפעילי האתר להעביר אליו כל תביעה בנושא ולהסיר בכך כל אחריות מעליהם.
1.7 פלאש אלבום אינה יכולה לפקח על כל המוצרים והתכנים המוזמנים באתר אך עושה כמיטב יכולתה למחוק לאלתר תכנים שאינם עומדים בקו אחד עם המפורט בסעיף 1.6. מפעילי האתר לא יישאו באחריות בגין כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מתוכן כנ"ל. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע פיצוי/שיפוי עבור כל נזק שייגרם להם, לעובדיהם, ללקוחותיהם או לצד שלישי כלשהו בעקבות הפרת סעיף 1.6.
2 התחייבויות המשתמש
​2.1 המשתמש מצהיר, מאשר ומתחייב כי:
2.1.1 הינו אחראי בלעדית לאיכות המידע שהעביר לפלאש אלבום, בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר.
2.1.2 כי הינו הבעלים ו/או בעל הזכויות לעשיית שימוש ו/או להצגת המידע בגינו הוא מבקש את שירותי פלאש אלבום.
2.1.3 כי הינו היוצר והבעלים הבלעדי של הקניין הרוחני, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, המכירה, הפרסום, ההפצה, השיווק והזכויות המוסריות, בכל מידע שהוא מעביר לפלאש אלבום, וכי בפרסומם והצגתם באתר לכל צורך ו/או ביצוע פעולות הפקה ו/או הדפסה כלשהן במידע, אין כל הפרה ו/או פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.
2.1.4 העברת מידע לפלאש אלבום באמצעות האתר ו/או הודעות וואצאפ ו או דרכים אחרות, אשר הינו בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה או גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין, אסורה בהחלט. המשתמש מצהיר ומתחייב, כי אין במידע שהעביר לפלאש אלבום כדי לפגוע ברגשות הציבור, לפגוע בפרטיות, לשון הרע או הוצאת דיבה, וכן כי במידה ומופיעים אנשים כלשהם במידע, הוא קיבל את רשותם המלאה לפרסום המידע ו/או הפקתו.
2.1.4 כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להעברת המידע על-ידו לפלאש אלבום ולקבלת השירותים שברצונו לקבל בקשר עם המידע האמור.
3 התוכנה
3.1 אתר פלאש אלבום מאפשר גישה לתכנים ושימוש חינם בתוכנה. הורדת התוכנה והתקנתה כמוה כקבלת כל סעיפי התקנון ומחייבת את המשתמש בכל סעיפיו. הבעלות על התוכנה, הזכויות בה כולל הדוקומנטציה וזכויות היוצרים, סימני המסחר, זכויות פטנט ו/או כל נכס אחר הקשור בתוכנה ולרבות הקוד שלה הינם בבעלות החברה. הרישיון המוענק ע"י התקנון הזה מקנה לך את הזכות להשתמש התוכנה בהתאם לתנאים של התקנון.
3.2 תוכנת פלאש אלבום ניתנת להורדה חינם ומותרת לשימוש חופשי פרטי או עסקי. יחד עם זאת, חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי בתוכנה, למזגה לתוכנה אחרת, לבצע פעולות של Reverse engineering, למכור זכויות שימוש, להפיץ תחת שם אחר, לתרגם, ו/או לבצע כל שימוש החורג מהגדרת התוכנה: כלי לעיצוב והזמנת מוצרי תמונה הינו דרך דרך אתר פלאש אלבום בלבד.
3.3 פלאש אלבום תפיץ מדי פעם בפעם עדכונים לתוכנה ללא התחייבות להודעה מראש. הגרסה המעודכנת של התוכנה תעמוד לרשותך באתר החברה. הגרסה המעודכנת תכלול בין השאר מחירון התקף מיום הפצת התוכנה. בכל מקרה של מחלוקת – יהיה המחירון שפורסם באתר בתאריך ההזמנה, המחירון הקובע.
3.4 תוכנת פוטו אלבום מבית פלאש אלבום ניתנת בזאת לשימוש כפי שהיא (As is) פלאש אלבום תעשה כל שביכולתה לסייע בתמיכה ובייעוץ בכל הנוגע לשימוש בתוכנה. השימוש בתוכנה לא יהווה עילה לכל טענה או תביעה כנגד חברת פלאש אלבום בכל הנוגע לשירותים המוצעים ע"י, ליכולותיה ו/או להשפעתה על המחשב או על תוכנות אחרות המותקנות בו. אין החברה אחראית לכל תוצאה העלולה להיגרם מהתקנת ו/או השימוש בתוכנה.
3.5 בכל מקרה לא תהיה פלאש אלבום אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, לכל אבדן מידע, הכנסות או רווח ישירים או עקיפים מכל סוג שהוא.
3.6 ייעוד התוכנה – תוכנת פוטו אלבום מבית פלאש אלבום ניתנת בזאת למטרה אחת ויחידה שהוא עיצוב והזמנת מוצרי תמונה מודפסים ואחרים . כל שימוש אחר בתוכנה לצרכים החורגים מרישיון השימוש אסורים ללא אישור מפורש ממפעילי האתר.
4 מדיניות החזרת טובין ו/או ביטול עיסקה
4.1 המשתמש מודע ומסכים, כי הטובין אותם מספקת פלאש אלבום הינם טובין, שיוצרו במיוחד לפי הזמנתו, בהתאם להגדרה המופיעה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. לפיכך, משכך, המשתמש מסכים ומודע לכך כי אין פלאש אלבום מקבלת טובין בחזרה, ואין פלאש אלבום מבטלת עסקאות לאחר שהמוצר הופק ו/או השירות ניתן.
4.2 מוצר שנראה פגום, יש לשלוח לפלאש אלבום רח המלאכה 15 ראש העין תוך 7 ימים מתאריך קבלת המוצר בצירוף חשבונית הרכישה לצורך בדיקה. חברת פלאש אלבום תבדוק את המוצר הפגום לכאורה ותכריע לגביו. הכרעתה תחייב את הלקוח. כאמור בחינת תקינותו של המוצר תבוצע אך ורק במרכז שירות הלקוחות של פלאש אלבום, אליו יעביר הלקוח את המוצר. במקרים בו תכריע פלאש אלבום כי אכן מדובר במוצר פגום, החברה תפיק את אותו המוצר מחדש ותספק ללקוח מוצר שאינו פגום.
4.3 למען הסר ספק המשתמש מודע ומסכים, כי הטובין אותם מספקת פלאש אלבום הינם טובין, שיוצרו במיוחד לפי הזמנתו, לפיכך, משכך, המשתמש מסכים כי פלאש אלבום אינה מבטלת עסקאות לאחר שהמוצר הופק ו/או השירות ניתן.
4.4 מחירי המוצרים משתנים מפעם לפעם ולכן לפני ביצוע הזמנה יש לוודא שהמחיר שישולם הוא המחיר המעודכן. בכל מקרה המחירון הקובע יהיה זה המופיע באתר החברה או כפי שפורסם באתר ביום ביצוע ההזמנה.
4.5 באפשרות הלקוח לבטל מוצר שהוזמן דרך האתר רק במידה שתהליך ייצור המוצר טרם החל. בקשות לביטול יש להעביר בכתב באמצעות טופס "צור קשר" באתר או באמצעות הודעת וואצאפ למספר 058-4010515 . רק לאחר קבלת אישור מפלאש אלבום כי ההזמנה טרם בוצעה ניתן יהיה לבקש לבטל את ההזמנה.
5 קניין רוחני
​5.1 כל זכויות הקניין הרוחני בשירותים המוצעים על-ידי פלאש אלבום הינן רכושה הבלעדי של פלאש אלבום ו/או של צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים, אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם במסגרת מתן השירותים כאמור, בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פלאש אלבום הינה הבעלים הבלעדי או בעלת במכלול מתן השירותים, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לשירותים, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של השירותים הניתנים, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים באספקת השירותים, בעיצוב השירותים הניתנים, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: "הקניין הרוחני").
בעת שימושך בשירותים, עליך להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של פלאש אלבום ו/או של צדדים שלישיים מטעמה.
5.2 הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של השירותים הניתנים, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של פלאש אלבום אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים במכלול מתן השירותים בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על-ידך.
5.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל אינך רשאי :
5.3.1 להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה או לפרק כל חלק של המידע הכלול בשירותים הניתנים, בכל דרך, או להציג בפומבי או לבצע בפומבי כל חלק הכלול בשירותים הניתנים, או להפיץ אותו.
5.3.2 לעשות כל שימוש במידע הכלול בשירותים הניתנים בכל אתר אינטרנט ו/או אפליקציה אחרים, או בכל סביבת רשתות מחשבים אחרת לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את המידע של פלאש אלבום או את מכלול מתן השירותים מבלי לקבל רשות מוקדמת בכתב מפלאש אלבום.
5.3.3 ליצור סביבת דפדפן או תיחום אחר של המידע סביב המידע של פלאש אלבום (חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing ו/או בקישור מתוך הטקסט).
5.3.4 לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של כל משתמש באתר, או לקצור או לאסוף מידע מזהה ואישי על משתמשים בשירותים ללא הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על ידי שימוש ב"רובוט", "עכביש" (spider), יישום לעריכת חיפושים באתר או לאחזור מידע מהאתר או באמצעות התקן ידני או אוטומטי, או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים (date mining).
5.3.5 להוציא לשון הרע, להשמיץ, להתעלל, להטריד, לעקוב ולהטריד, לאיים, או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות חוקיות של אחרים, או לכלול תכנים לא חוקיים, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים לא הגונים או תכנים שאינם תכנים חוקיים מכל סיבה אחרת בתוכן אשר מועבר על-ידך.
5.3.6 להתחזות לאדם או גוף אחרים, לרבות כשליח, נציג או סוכן של פלאש אלבום, להציג בצורה שקרית, או להציג בצורה לא נכונה אחרת את הקשר שלך עם כל אדם או גוף אחרים.
5.3.7 להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר לשירותים, כל וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, time bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים, אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או לחטוף את הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים.
5.3.8 לפגוע בפעולת האתר במסגרתו ניתנים השירותים או להפריע לו, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים אתר זה או מאפשרים את זמינותו, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה.
5.3.9 למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה למידע או למכלול מתן השירותים.
5.3.10 לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) של כל חלק של השירותים, ללא הרשאה מוקדמת מפורשת בכתב מפלאש אלבום.
5.3.11 ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהמידע הכלול בשירותים.
5.3.12 להעביר כל מידע אשר הופק מהשירותים הניתנים ללא הרשאה מוקדמת בכתב מפלאש אלבום.
5.3.13 להעביר או להמחות את הסיסמה שלך, באופן זמני או דרך קבע, לצד שלישי.
5.3.14 להשתמש בשירותים לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.
אי מילוי על-ידך אחר ההוראות אשר מפורטות בתנאי השימוש עלול לגרום להפסקת הגישה שלך לשירותים ועלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית,מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין, אתה מתחייב לשפות ולפצות את פלאש אלבום או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את התנאים האלה, או שתפעל בקשר עם השירותים בניגוד להוראות כל דין ו/או תוגש תביעה כנגד פלאש אלבום על-ידי צד שלישי כל שהוא בשל פעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אל, שיפוי ו/או פיצוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לפלאש אלבום או מי מטעמה.
6. שונות
6.1 מומלץ לבצע הגהה מדוקדקת לפני הזמנת המוצר ולוודא כי כל הטקסטים, התמונות והעיצוב מתאימים ונכונים. מפעילי האתר לא יוכלו לבדוק ו/או לבצע שינויים במוצרים לאחר הזמנתם.
6.2 חברת פלאש אלבום בע"מ לא תוכל לשאת באחריות לשגיאות שנעשו על ידי המזמין כגון טעויות בעיצוב, בכיתוב, ניצול לא מלא של עמודי המוצר וכדומה.
6.3 נציין כי סטייה של עד 15% בין צבעוניות המוצר על המסך לבין התוצאה הסופית לא תיחשב כפגם ולכן לא תוכל להוות עילה להגדרת מוצר כפגום, ולא ינתן בעדו זיכוי והדבר לא יזכה את הלקוח בביטול עסקה .
6.4 רישומי המחשב של החברה וכן רישומי הודעות וואצאפ בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראייה לנכונות הפעולות.
6.5 זמן ייצורו של כל מוצר מובנה תמונה או עם שם הוא 7-10 ימי עסקים מיום חיוב ההזמנה.
6.6 נתוני המזמין וכל הקבצים שהעלה מוגנים בסיסמא ולא יהיו נגישים לאיש מלבד עובדי החברה האחראים לייצור המוצרים שהוזמנו.
6.7 באתר פלאש אלבום יכולים לעשות שימוש רק גולשים שהזדהו באופן מלא בהתאם לטופס ההצטרפות ובעלי כתובת דוא"ל תקינה. ילדים אשר אין ברשותם כרטיס אשראי יוכלו להירשם רק בליווי מבוגר אשר הוא בעל הכרטיס וירשם עבורם כבעל החשבון באתר. בעל כרטיס אשראי אשר ישלם עבור אחר, שלא יהיה מזוהה כראוי, מצהיר בזאת כי הוא לוקח על עצמו את כל חיובי המשתמש והוא יהיה אחראי כלפי בעלי ו/או מפעילי האתר בגין כל התחייבות המשתמש לפי תקנון זה.
6.8 כל פרטי המזמין יישמרו ברשות מפעילי האתר ולא יימסרו לכל צד שלישי ללא הסכמה מראש של המשתמש למעט מקרים בהם תידרש לכך על פי החוק או בהליכים משפטיים בהם מידע זה רלוונטי.
6.9 הזמנת מוצרים באמצעות התוכנה ואו באמצעות דואר אלקטרוני ו או באמצעות הזמנות דרך וואצאפ מהוות אישור של המזמין לקבל אליו באופן שוטף הודעות דואר אלקטרוני וכן הודעות וואצאפ מאת מפעילי האתר בנושא חידושים, מבצעים והודעות שונות. חברת פלאש אלבום בע"מ לא תמסור את כתובת הדואר האלקטרוני ולא את מספרי הטלפון של המזמין לידי גורם שלישי למעט במצב בו תידרש לכך על פי החוק או בהליכים משפטיים.
6.10 שינויים במפרט - חברת פלאש אלבום בע"מ מחדשות ומעשירות באופן שוטף את מגוון המוצרים המוצעים על ידם . החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי במפרטים מדי פעם בפעם ללא הודעה מוקדמת. הודעה על שינויים כאלו תימסר באמצעות האתר ו/או בדואר אלקטרוני. השינויים לא יחולו על מוצרים הנמצאים בייצור אלא רק על הזמנות חדשות שיישלחו לאחר פרסום השינויים.
7 משלוחים
7.1 משלוח המוצרים מתבצע באמצעות דואר ישראל ו,או באמצעות חברת בוקסיט ו או על ידי שליח של החברה יישלח לכתובות בישראל בלבד. חברת פלאש אלבום בע"מ אינה אחראית על עיכובים במסירת המוצר בשל כוח עליון, או אירועים אחרים שאינם בשליטתנו כולל שביתות ועיצומים, ו או סגרים בעקבות התפרצות מגפות וכדומה. תעריפי המשלוח הינם בישראל בלבד. עבור משלוח מחוץ לגבולות המדינה יקבע מחיר באמצעות שירות הלקוחות 03-6122444 חברת פלאש אלבום בע"מ עושה ככל יכולתה להבטיח כי המוצרים המוזמנים יגיעו ליעדם בזמן כפי שהתחייבה. יחד עם זאת, איחור של עד 10 ימי עבודה בקבלת המוצר מעבר ל-5 הימים המצויינים באתר / בהזמנה לא יחשב הפרה , במקרה של עיכוב במסירת המשלוח מעבר למצויין, יוחזרו דמי המשלוח בלבד בכפוף לתנאים. משלוחים שיעדם הוא לא ברשימת היישובים הבסיסית של דואר ישראל שליחים נחשבים דואר נע. ביישובים אלו המשלוח יגיע למקום חלוקת הדואר באותו היישוב. והמזמין יקבל הודעה לאיסוף.
7.2 במצב של אבדן חבילה, תהיה חברת פלאש אלבום בע"מ אחראית לייצר ולשלוח מחדש את המוצרים שהוזמנו לאחר קבלת אישור אובדן מהגורם המשלח. פלאש אלבום בע"מ אינה אחראית בכל צורה, לכל נזק ישיר או עקיף, העלול להיגרם למזמין כתוצאה מאובדן משלוח או מהגעתו לידי צד שלישי. במקרים בהם כוללים המוצרים שהוזמנו חומר רגיש, מומלץ לפנות למשרדינו לתיאום איסוף עצמי. פלאש אלבום בע"מ אינה ולא תהיה אחראית למשלוחים שיאבדו עקב מתן כתובת שגויה.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר
אין מספיק פריטים זמינים. נותרו רק [max].
הוספה למועדפיםעיין ברשימה שליהסר מהרשימה שלי
עגלת קניות

העגלה שלך ריקה.

Return To Shop

הוסף הערה להזמנה ערוך הערה להזמנה
הוסף קופון

הוסף קופון

קוד הקופון יעבוד בדף התשלום